تبلیغات


به امید آن روز

زندگی

فکرش را بکن:
من خانوم خانه ای باشم،
که شب وقتی تو میایی با فنجان چای به استقبال خستگی هایت بیایم،
 و تو لبخند از لبت نرود وقتی میگویی امروز چه کرده و چقدر خسته ای،
دست آخر من هم با همان لبخند بگویم تمام خستگی هایت را به جان میخرم جانانم،
من این خانه را فقط با تو میخواهم،این زندگی را فقط با تو میخواهم،
این خودخواهی نیست....
حقم را میخواهم.منبع این نوشته : منبع